Saturday, April 6, 2013

Eternity ever before my eyes

"O God, stamp eternity on my eyeballs." ~ Jonathan Edwards